Activities/Freedomvote/Implementation/Netherlands/questions

Questions

Open source software

Software ontwikkeld door (of in opdracht van) de overheid moet beschikbaar zijn als vrije software (open source).
Software developed by (or by contract of) the government should be made available as free software (open source).
NL Op veel verschillende lagen van de overheid wordt software ontwikkeld. Dit kunnen grote, langlopende projecten zijn, maar ook een kleine uitbreiding van een bestaande oplossing. Onder een open sourcelicentie kunnen particulieren en bedrijven mogelijk ook profiteren van dit werk. Zo wordt samenwerking en hergebruik gestimuleerd, en wordt wordt het functioneren van de overheid transparanter.
EN On many different levels of governement software is developed. This could be large and lengthy projects, but also smaller changes to existing solutions. Under an open source license individuals and companies can also benefit from that work. In this way cooperation and reuse is encouraged, and the functioning of governement becomes more transparant.

Open standaarden

Er moet meer werk gemaakt worden van de adoptie van open standaarden: alle communicatie tussen burgers en overheidsinstanties zou te allen tijde via open standaarden moeten verlopen.
The government should prioritize the adoption of open standards: all communication between civilians and governmental institutions should at all times make use of open standards.
NL Al sinds 2002 is bij wet geregeld dat de overheid open standaarden moet gebruiken. Open standaarden zorgen er voor dat het lezen en schrijven van een bestand niet afhankelijk is van een beperkte set softwareleveranciers. Iedereen is dan technisch in staat het bestand te gebruiken. Op deze manier is het gemakkelijker om bestanden uit te wisselen of te archiveren. Het Forum Standaardisatie stimuleert het gebruik van open standaarden onder andere door standaarden te toetsen en aan te bevelen. Andere landen en grote wereldsteden zijn al versneld overgestapt naar open standaarden om niet langer gebonden te zijn aan softwareleveranciers, met flink lagere ICT-kosten tot gevolg.
EN Ever since 2002 the law dictates that the government should adopt open standards. Open standards ensure the writing and reading of digital files is not dependent on a limited number of software vendors. Everybody is technically able to use the file. In this way exchanging and archiving files becomes easier. Forum Standaardisatie contributes to the adoption of open standards, in part by verifying and recommending standards. Other countries and metropolises have already switched to open standards at an increased pace, to loosen their dependence on software suppliers, with significantly lower ICT costs as a result.

Open Data

De overheid moet zo veel mogelijk anonieme overheidsdata als open data beschikaar stellen.
The government should publish as much anonymous governmental and civil data as possible as open data.
NL Open data biedt kansen tot nieuwe inzichten en toepassingen. Denk aan een kaart met het aantal uitgedeelde boetes [1] of een vergelijking van basisscholen per gemeente, op basis van de CITO-scores [2]. Vooraf zijn de mogelijke toepassingen niet te bedenken, maar door proactief data openlijk te publiceren, wordt een voedingsbodem gecreƫerd voor dit soort nieuwe toepassingen.
EN Open data provides opportunities for new insights and applications. Imagine a map displaying the number of fines handed out [1] or a comparison of primary schools by municipality, based on the CITO-scores [2]. The applications can not be imagined in advance, but by proactively publishing data in the open, a breeding ground is created for these kinds of new applications.

Open onderzoek

Resultaten van onderzoek (mede) gefinancierd door de overheid moeten onder een vrije licentie beschikbaar worden gesteld.
Results of research (partly) funded by the government should be published under a free license.
NL De overheid financiert een aanzienlijk deel van het wetenschappelijk onderzoek, zowel direct als indirect. Het zou dan ook niet gek zijn als diezelfde overheid vraagt of iedereen mee kan profiteren van de resultaten er van. In de afgelopen jaren is de openbare publicatie van onderzoeksresultaten met bijbehorende software en data gelukkig steeds gangbaarder geworden, met de komst van Open Access. De goede beschikbaarheid van kennis gepaard met de originele onderzoeksdata versnelt de weg naar praktische toepassing van het onderzoek.
EN The government finances a significant amount of the scientific research, both directly and indirectly. So it wouldn't be odd if the same government requests that everyone can benefit from the results. Luckily over the last couple of years the open publication of research results with associated software and data has become more common with the arrival of Open Access. The availability of knowledge combined with the original research data paves the way to practical application of the research.

Open onderwijs

Alle digitale leermiddelen betaald met publiek geld moeten kosteloos onder een vrije licentie toegankelijk zijn.
All publicly funded digital educational materials should be provided free of charge, under a free license.
NL De kracht van digitale leermiddelen is dat ze goed te verspreiden, kopiƫren, en aan te passen zijn. Waar mogelijk moet de overheid dan ook verlangen dat hergebruik wordt gestimuleerd via kosteloze verspreiding en een vrije licentie. Het beschikbaar stellen van dergelijke 'open courseware' wordt steeds gemakkelijker, mede door de hoeveelheid online leerplatformen die ontstaan. Doordat bedrijven op basis van die vrije licentie ook de leermiddelen kunnen hergebruiken, wordt het voor die bedrijven gemakkelijk om een aanbod te baseren op een groeiende collectieve basis van leermiddelen. Bovendien draagt het vrij delen van leermiddelen voor burgers bij aan het zelf organiseren van een leven lang leren.
EN The strength of digital courseware is in the ease by which they can be shared, copied, and modified. Wherever possible the government should require the encouragement of reuse through distribution free of charge, and under a free license. The publication of such 'open courseware' becomes ever easier, in part because of the majority of online learning platforms that arise. Because companies can reuse the coursware based on the free license it becomes easier for companies to based their offering on an ever growing collective base of courseware. Moreover the free distribution of courseware to the public contributes to the lifelong learning of individuals.

Surveillance

Er moet gericht onderzoek plaatsvinden naar verdachten in plaats van een wijd sleepnet.
Targeted surveillance of suspects should be used, instead of a wide dragnet.

NL De bewaarplicht is een maatregel vanuit de Nederlandse overheid waarbij internet service providers worden gedwongen om hun klanten af te luisteren en deze gegevens te bewaren. In de huidige voorstellen voor de bewaarplicht worden alle Nederlandse burgers afgeluisterd en wordt daarna pas besloten welke gegevens langer bewaard moeten worden. In de media is beweerd dat het slechts om 'metadata' gaat, maar deze metadata is doorgaans juist nog gevoeliger dan de inhoud. De Europese basis voor de oorspronkelijke Nederlandse bewaarplicht uit 2009 werd in 2013 in strijd met de mensenrechten genoemd. In Nederland werd daarop in 2015 de bewaarplicht afgeschaft. De huidige regering probeert bewaarplicht opnieuw in te voeren, als onderdeel van een 'update' van de bestaande afluisterbevoegdheden. Deze wet is ondertussen al door de Tweede Kamer gekomen.
EN The Dutch data retention law forces internet service providers to eavesdrop on their customers and retain this information. In current proposals for data retention all Dutch civilians will be wiretapped, and only afterwards will be decided what data to keep stored. In the media was stated that this just entails 'metadata', but this metadata is commonly more sensitive than the actual contents. The European basis for the original Dutch data retention law from 2009 was abolished in 2013 as it was said to be in violation of human rights. Subsequently in 2015 the Dutch data retention law was abolished. The current government is trying to reinstate data retention as part of an update of the existing wiretapping rights. In the meantime this bill has passed the House of Representatives.

Netneutraliteit

Innovatie op het internet moet vrij zijn. Daarom mag er niet gediscrimineerd worden op snelheid en kwaliteit.
Innovation on the internet should be free. Therefore discrimination on speed or quality should not be allowed.
NL Nederland heeft een sterke historie op het gebied van netneutraliteit. Sinds 2016 volgt Europa ons voorbeeld met sterke regels die dit belangrijke principe moeten beschermen. Desondanks schenden verschillende telecombedrijven bewust deze regels met aanbiedingen waarbij je een select aantal diensten op internet kunt gebruiken zonder dat dat ten koste van je databundel gaat. Door dit gedrag verkrijgen telecombedrijven een machtige greep op de vrije markt van het internet. Dit is slecht voor innovatie en voor de keuzevrijheid van de gebruikers.
EN The Netherlands has a strong history on the topic of netneutrality. Since 2016 Europe has followed our example with strong laws to protect this important principle. Despite these rules several telecommunication companies knowingly violate these rules with offerings where you can use a select number of services without it being charged against your data. Through this behavior telecommunication companies gain a powerful grip on the free markt of the internet. This is bad for innovation and the freedom of choice of the users.

Softwarepatenten

Softwarepatenten schaden innovatie en moeten in Nederland ongeldig blijven.
Software patents hurt innovation and should remain invalid in the Netherlands.

NL In Nederland - en in de rest van Europa - zijn patenten op software niet mogelijk. Toch staat dit beleid regelmatig ter discussie. Patenten hebben een oorsprong om de uitvinder te beschermen en zo innovatie te stimuleren. Op het gebied van software gaat de innovatie echter zo snel dat patenten vaak nog geldig zijn wanneer de betreffende software al niet meer gebruikt wordt. Rechtszaken uit het buitenland omtrent softwarepatenten laten zien dat sommige bedrijven grote patentenportfolio's opbouwen om zichzelf op voorhand te verdedigen tegen mogelijke toekomstige concurrenten. Die patenten zijn lang niet altijd duidelijk of uniek, maar dat is dan ook niet hun insteek. Ze worden vaak gebruikt als middel om kleinere software-ontwikkelaars te bedreigen en te demotiveren; ook wel "patent trolling" genoemd.
EN In The Netherlands - and the rest of Europe - patents on software are not allowed. Yet this policity is a regular subject of discussion. The orginal intent of patents is to protect the inventor and to promote innovation in this way. In the field of software however, the innovation proceeds in such a rapid pace that patents are often still valid, even when the corresponding software is no longer in use. International court cases regarding software patents show that some companies build large patent portfolios in advance to defend themselves against future competitors. Most of these patents are not clear or unique, but that is not their purpose. The patents are used as a means to threaten and discourage smaller software developers; also known as "patent trolling".

Activities/Freedomvote/Implementation/Netherlands/questions (last edited 2017-02-20 21:44:22 by nico.rikken)